Antwoorden aan Eerlijk alternatief over de flats in Pijnacker-Noord

Op 23 januari 2018 heeft de fractie van Eerlijk Alternatief het college vragen gesteld over Energie bij de flats in Pijnacker-Noord. Hieronder treft u de beantwoording van de vragen aan.

De eerste vraag van Eerlijk Alternatief
In deze zaken is naar voren gekomen dat Rondom Wonen gebruik maakt van saldering van al haar warmtenetten (13 woongebouwen). De Huurcommissie is van oordeel dat de kosten zo dicht mogelijk bij de bron afgerekend moeten worden. Volgens de Huurcommissie moeten de servicekosten nog steeds individueel afgerekend worden, ondanks de invoering van de Warmtewet. Rondom Wonen accepteert deze uitspraken niet en heeft nu een proefprocedure voor de kantonrechter aangespannen.

Antwoord 1
Wij kennen de bij de Huurcommissie behandelde geschillen. Het gaat in deze zaken niet over de stookkosten in m3 en Gigajoule, maar uitsluitend over de vaste servicekosten in de eindjaarafrekening. Over het al dan niet starten van een procedure bij de rechtbank maakt Rondom Wonen zelf een afweging. De Huurcommissie heeft de huurprijswet- en regelgeving laten prevaleren boven de Warmtewet. Dit heeft geleid tot een verlaging van de eindjaarafrekening. De saldering geldt voor het bezit van Rondom Wonen met een collectieve verwarmingsinstallatie en bestaande uit 100% huurwoningen. Saldering betreft de vaste kosten, dat wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven van dertien woongebouwen bij elkaar worden opgeteld (saldering) en vervolgens met de huurders verrekend. Rondom Wonen meent dat bewoners daarmee op een gelijke wijze worden behandeld. Volgens de Huurcommissie behoren de kosten echter per complex (of warmtenet) afgerekend te worden. Rondom Wonen is het hier niet mee eens.

Uit piëteit voor de inmiddels overleden huurder (de eerste van de drie huurcommissiezaken) heeft Rondom Wonen begin 2017 besloten die niet bij de rechter te brengen. Het betreft daarom twee zaken. Een van een Vereniging van Eigenaren (gemengd koop/huur) en de andere van de flats met alleen huurwoningen. Rondom Wonen heeft aangegeven dat zij zich aan de uitspraken van de rechter zal conformeren.

De tweede vraag van Eerlijk alternatief
Bent u bereid om in overleg te treden met Rondom Wonen teneinde met hen af te spreken dat zij komen tot een methode die recht doet aan de uitspraken van de Huurcommissie? Volgens informatie van de bewoners in die appartementen zijn de problemen ontstaan doordat in december 2015 werd overgestapt van aardgas (87 graden Celsius) naar aardwarmte (65 graden Celsius). Nagelaten is echter om de woningen ook deugdelijk te isoleren. De inwoners ervaren dat de woningen niet comfortabel warm te stoken zijn. De bewoners zitten nu niet alleen met een hele hoge energie rekening, maar ook met een slecht wooncomfort.

Antwoord 2
Wij zien geen aanleiding om over de uitspraak van de Huurcommissie met Rondom Wonen in gesprek te gaan. Bij verschil van mening tussen verhuurders en huurders zijn er procedures hoe hiermee om te gaan. Eerst de Huurcommissie en daarna eventueel bij de rechter. De gemeente heeft hierbij geen rol. De rechtszaken betreffen de afrekening 2014, toen nog geen sprake was van gebruikmaking van aardwarmte.

Over de vergelijking van aardgas met aardwarmte melden wij het volgende. De aanvoertemperatuur van het water in de radiatoren is bij aardgas hoger dan bij aardwarmte. Bij het aansluiten van de flats op duurzame aardwarmte heeft Rondom Wonen grotere radiatoren geplaatst. Het systeem is trager en vereist dat anders met de radiatoren wordt omgegaan. Door de lagere verwarmingstemperatuur duurt het langer voordat de woning warm is, maar door verminderde temperatuurschommelingen heeft de woning meer wooncomfort. Van belang is dat radiatoren volledig open staan omdat er meer oppervlak nodig is voor de warmteafgifte. Dit is ook met de bewoners gecommuniceerd.

Derde vraag van Eerlijk alternatief
Bent u het eens dat een goede isolatie noodzakelijk is om een goede stap te zetten naar duurzaamheid en dat zonder isolatie de in de prestatieafspraken genoemde index niet gehaald kan worden? Bent u bereid hierover met Rondom Wonen in gesprek te gaan om de prestatieafspraken op dit punt scherp te stellen?

Antwoord 3
Uiteraard is goede isolatie noodzakelijk. Om de energiedoelen te realiseren zijn echter ook installaties, zoals zonnepanelen, nodig. Wij zijn in gesprek met Rondom Wonen over duurzaamheidsafspraken. Rondom Wonen is zich bewust van de opgave en zal nog een koers bepalen welke woningen in portefeuille worden gehouden, hoe deze worden geïsoleerd (en voorzien van installaties) en wanneer. Onze inzet is dat Rondom Wonen in 2018 concreet maakt hoe de corporatie dit thema gaat aanpakken voor de middellange termijn.

Vierde vraag van Eerlijk alternatief
In 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Deze wet gaat over het afnemen van warmte viastadswarmte, blokverwarming of warmte-koude-installaties. De woonbond heeft aan de orde gesteld dat de warmtewet fouten bevat er huurders onnodig op kosten jaagt. https://www.woonbond.nl/nieuws/warmtewet-jaagt-huurders-onnodig-kosten.

Antwoord 4
Wij nemen dit voor kennisgeving aan. Wetgeving is een zaak van de rijksoverheid.

Vijfde vraag van Eerlijk alternatief
Bent u het eens dat “onze “ huurders  pijnacker-Nootdorp niet zouden hoeven moeten wachten op de herziening van de Warmtewet?

Antwoord 5
Nee. Een gemeente en een woningcorporatie kunnen landelijke wetgeving niet terzijde leggen.

Zesde vraag van Eerlijk alternatief
Begin 2017 is de Richtlijn Energieprestatie van gebouwen herzien. EU-lidstaten moeten een aanpak ontwikkelen tegen energiearmoede.

Antwoord 6
Het Rijk is nog bezig om een vertaling van de Richtlijn te maken. Wij wachten dit af.

Zevende vraag  van Eerlijk alternatief
Bent u het eens dat in de appartementen in Noord relatief veel (oudere) mensen wonen en mensen met een beperking en/of met een laag inkomen die nu in een slecht geïsoleerde, energieverslindende, woning wonen waarvoor toch hoge energiekosten betaald moeten worden, waardoor deze mensen gezondheidsproblemen kunnen krijgen en in financiële problemen kunnen raken?

Antwoord 7
Wij zijn met Rondom Wonen in gesprek over een verbetering van het isolatieniveau. Rondom Wonen is zich bewust van de opgave en zal nog een koers bepalen welke woningen in portefeuille worden gehouden, hoe deze worden geïsoleerd (en voorzien van installaties) en wanneer.

Antwoord van Eerlijk alternatief aan Noord
Zoals u hierin kunt lezen heeft het college uitgesproken dat zij geen rol voor de gemeente ziet om in overleg te gaan met Rondom Wonen over de uitspraken van de Huurcommissie. Wel is de wethouder in gesprek met Rondom Wonen over de duurzaamheidsafspraken en noodzakelijke isolatie. In 2018 moet Rondom Wonen de aanpak op dit punt concreet gemaakt hebben.

Volgens ons is het nu zo dat er een verschil van mening is tussen de Huurcommissie en Rondom Wonen hoe de Warmtewet uitgelegd moet worden voor wat betreft de toerekening van servicekosten.

Om hier voor nu en later helderheid over te krijgen heeft Rondom Wonen aan de rechter gevraagd hierover een uitspraak te doen, een soort van proefproces.

Rondom Wonen heeft in de brief aangegeven als de rechter de huurders in het gelijk stelt, zij deze uitspraak zullen respecteren en voor iedereen de afrekening over 2014, 2015 en 2016 zal aanpassen.

Verder hebben wij begrepen dat Rondom Wonen de kosten voor juridische bijstand zal dragen.

Dit lijkt ons een mooi resultaat!