Droogte 2018 geëvalueerd

De zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Er was op veel plekken sprake van watertekorten en de waterschappen en Rijkswaterstaat waren genoodzaakt om verschillende maatregelen te treffen.

Deltaprogramma Zoetwater
Delfland werkt actief mee aan het Deltaprogramma Zoetwater waarin maatregelen worden genomen die zijn gericht op het voorkomen van een potentieel watertekort en het beperken van de gevolgen. Zo zijn afgelopen jaren de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) vergroot en zijn via Slim Watermanagement bovenregionale redeneerlijnen opgesteld om in tijden van waterschaarste Nederland te voorzien van voldoende zoet water. Uitgevoerde evaluaties laten zien dat deze maatregelen zich de afgelopen zomer bewezen hebben; ook voor Delfland. Door grote, gezamenlijke inspanningen van de waterbeheerders is het gelukt om de schade relatief beperkt te houden.

Net genoeg zoet water voor Delfland
Wel was de wateraanvoer voor Delfland in de droge zomer van 2018 maar nét voldoende om de van zoet water afhankelijke functies te kunnen bedienen. De lente van 2019 is droger gestart dan gemiddeld. Maar het wisselvallige weer van mei en juni heeft het neerslagtekort verkleind. In het westen van Nederland en binnen Delfland ervaren we hierdoor nog geen knelpunten. Delfland monitort de situatie nauwlettend.