Energieperspectief 2050 als regionaal toekomstbeeld omarmd

Gemeenten, waaronder Pijnacker-Nootdorp,  waterschappen en provincie in de energieregio Rotterdam-Den Haag zetten op de dag van de duurzaamheid gezamenlijk een belangrijke stap richting een fossielvrije toekomst. Met het Energieperspectief 2050 wordt een belangrijke bouwsteen gelegd voor de regionale energietransitie.

Gezamenlijk toekomstbeeld
Het Energieperspectief 2050 is een gezamenlijk toekomstbeeld. Het laat een mogelijk ruimtelijk-energetisch beeld zien van de regio waarin we in 2050 willen wonen en werken. En geeft inzicht in hoe er voor iedereen naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening kan worden toegewerkt. Overheden, private en semipublieke partijen hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming.

Bouwsteen voor plannen op regionaal niveau
Het Energieperspectief 2050 is een bouwsteen voor het omgevingsbeleid, de warmtetransitie en een Regionale Energiestrategie in de zin van het Klimaatakkoord. Het Energieperspectief 2050 is richtinggevend aan verdere planvorming op regionaal niveau. Voor de uitwerking zal nu gezamenlijk een uitvoeringsprogramma worden gemaakt. De uiteindelijke lokale prioritering en invulling vraagt daarbij altijd om maatwerk.

Maatwerk in Pijnacker-Nootdorp
Met dit maatwerk is de gemeente Pijnacker-Nootdorp al gestart. De komende jaren moet er veel gebeuren. Onder andere moet duidelijk worden hoe we wijken tot 2050 van het aardgas kunnen halen. Per wijk gaan we dat met de bewoners dit bekijken. In het participatieplan dat eind september in de raad is vastgesteld staat hoe we dat gaan doen. De komende maanden werken we in samenhang met de Omgevingsvisie aan het energietransitieplan. Hierin komt op hoofdlijnen te staan in welke stappen we in 2050 energieneutraal kunnen worden. Het toekomstperspectief vanuit de regio wordt hierin als bouwsteen meegenomen. De regionale Energiestrategie en de andere lokale plannen zullen door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Sterke samenwerking
In de energieregio Rotterdam-Den Haag werken 57 partijen samen richting een toekomst zonder fossiele brandstoffen: gemeenten, provincie, netwerkbeheerders, energiebedrijven, waterschappen en diverse andere stakeholders. Al deze partijen zetten actief in op een meerjarige samenwerking richting 2050.