Fracties in gemeenteraad hopen toch nog op VMBO-school

Zeven van de tien fracties in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp hebben woensdagmorgen een gezamenlijke verklaring uitgegeven naar aanleiding van het verwerpen door de gemeenteraad, dinsdagavond, van het voorstel voor een VMBO-school aan de Julianastraat in Nootdorp. Gemeentebelangen, VVD, Eerlijk Alternatief, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Trots benadrukken dat ze ‘open staan voor onderwijsinitiatieven’, maar niet op de locatie die door het college van B & W was voorgesteld. De fracties hopen dat het op een andere manier toch mogelijk is om nog zo’n school in de gemeente te vestigen.

“De partijen vinden het jammer dat de betrokken wethouder, José van Egmond, de suggestie heeft gewekt in de pers dat de raad deze unanieme keuze tegen de voorgestelde locatie van een school afdoet als een gemiste kans voor onze VMBO-leerlingen en suggereert dat er binnen het RPO-overleg geen discussie meer mogelijk is. De raad ziet dit anders en hoopt op een open houding van de scholen in de omgeving en medewerking van het gemeentebestuur als initiatiefnemers zich melden”, aldus de verklaring van de zeven raadsfracties.

In de verklaring wordt benadrukt dat het niet zo is dat de fracties geen VMBO-school binnen de gemeentegrenzen willen, maar dat het er om gaat dat de gekozen locatie niet geschikt is. “Een deel van de raad wilde het gevraagde besluit nog redden door een verkeersveiligheidsplan en een preventieplan voor mogelijke overlast als voorbehoud mee te nemen, maar dat vond geen meerderheid.”

Andere locaties

De fracties schrijven ook: “Er is tevergeefs meermalen gevraagd om een nadere uitwerking van de mogelijkheden op andere locaties, maar de wethouder heeft aangegeven dat zij alleen deze locatie wil voorstellen. Daar hebben deze partijen niet mee kunnen instemmen. Want ook al is de noodzaak van een VMBO-school niet aangetoond in een rapport aan de raad, de raad vindt wel dat een dergelijke school het onderwijsaanbod in de gemeente kan vergroten.”

De raad had liever een breder onderzoek gezien naar de mogelijke vestiging van een (V)MBO-school in Pijnacker-Nootdorp, aldus de verklaring. “Een breed onderzoek, inclusief een kosten-batenanalyse op basis waarvan de raad een kwalitatieve en kwantitatieve afweging had kunnen maken. Dit onderzoek zou dan los gezien moeten worden van de intentieovereenkomst die door het college is getekend met het Lucas Onderwijs. Het geboden onderwijstype zou moeten aansluiten bij de economische activiteiten en de arbeidsmarkt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.”

De drie fracties die dindagavond het amendement indienden om nog garanties in te bouwen met een preventieplan en een verkeersplan, D66, CDA en CU/SGP, zijn niet betrokken bij de gezamenlijke verklaring.

(Foto: De zogenaamde brandweerlocatie in Nootdorp.)