Geen accountantsverklaring voor jaarstukken gemeente

Donderdagavond kwamen de raadsleden en het college van B&W terug van hun reces voor een extra vergadering over de jaarstukken 2016 en de kwestie rondom de grondprijzen. De gemeente zou volgens een artikel in de krant miljoenen euro’s zijn misgelopen door het te goedkoop verkopen van gemeentegrond.

De raad ging unaniem akkoord met de vaststelling van de jaarstukken, maar dit betekent nog niet dat ze ook officieel akkoord bevonden kunnen worden, want er is geen accountantsverklaring afgegeven. Wethouder Melzer van financiën gaf tijdens de vergadering aan dat de perikelen rondom de grondtransacties hier de reden van zijn.

De accountant had graag gezien dat hij op de hoogte gebracht was van wat er in 2015 speelde. Melzer gaf in de raadsvergadering aan dat er naar aanleiding van een intern onderzoek geen enkele aanleiding was om te veronderstellen dat er iets niet goed zou zijn gegaan. “Er was daarom geen reden om de accountant in te lichten.”

Ondanks dat de jaarstukken op tafel liggen, zonder accountantsverklaring vroeg de wethouder om de cijfers toch te bespreken. “Het gevolg van het zonder verklaring vaststellen van de jaarrekening zou zijn dat het college de jaarrekening indien het ontbrekende stuk voor 15 juli niet aanwezig is toch opstuurt naar de provincie. De wet voorziet er in dat de jaarstukken dan toch vastgesteld worden door het college van gedeputeerde staten. Er is komende dinsdag een gesprek met de provincie over de ontstane situatie.”, aldus de wethouder.

Manuela Bijl van Eerlijk Alternatief reageerde op de wethouder op het punt dat er in 2015 geen reden tot informeren van de accountant was. De fractie denkt hier anders over. “Als de raad in 2015 geïnformeerd was had deze kunnen besluiten om deze informatie in te winnen bij de accountant met de vraag of er een extern onderzoek zou kunnen plaatsvinden.”

Verder is de fractie van Eerlijk Alternatief blij dat de accountant dit zo serieus neemt. “We hebben zes jaar geleden bewust gekozen voor een kritische accountant. Wij zijn blij dat de controleverklaring verplaatst wordt naar later dit jaar.”

Peter van der Heuij van de VVD staat er anders in. “De accountant heeft zijn werk gedaan en een rapport uitgebracht. Wat mij bevreemd is dat als je een professionele organsisatie bent en je hebt op basis van die vaardigheden alle mogelijkheid gehad om te controleren en je handtekening er onder te zetten. Als je die vervolgens dan terugtrekt naar aanleiding van een krantenbericht, dan vind ik dat spijtig. De gemeente wordt nu benadeeld door het gedrag van die accountant op basis van een artikel.” Van der Heuij is benieuwd naar hoe andere accountants hierover denken.

Ook andere fracties spraken hun kritiek uit. Marieke van Bijnen van de PvdA merkte nog op dat de accountant het proces ook een week eerder on hold had kunnen zetten en vindt dat er nu nodeloos tijd verloren is.