Hart van Nootdorp: herbouw Jan Janssen sporthal bestaande locatie

Donderdagavond 25 juni nam de gemeenteraad een besluit over de uitgangspunten voor het gebied Hart van Nootdorp. De raad kon daarbij kiezen uit twee varianten voor het te ontwikkelen gebied. Nagenoeg alle fracties gaven de voorkeur aan herbouw van de sporthal op de huidige locatie en niet op de plek van de brandweerkazerne. Hierdoor ontstaat volgens hen minder bouwmassa en minder verkeersdrukte langs de Julianastraat. Daarbij komt er ook meer ruimte vrij voor woningen.

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor Hart van Nootdorp lagen al eerder ter besluitvorming voor in de gemeenteraad. De twee scenario’s zijn de uitwerking van een motie die op initiatief van het CDA namens de gehele raad was ingediend. In die scenario’s was er in ieder geval aandacht voor verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden. Volgens het college was inpassing van de sporthal op de huidige locatie niet mogelijk, maar omwonenden en ook de gemeenteraad betwijfelden dat.

Sporthal

Janneke Verwijmeren (CDA): ‘Wij waren als raad in november niet overtuigd van het besluit dat voorlag, waarbij de bouw van de sporthal en woningen op de locatie van de brandweerkazerne als enige mogelijkheid werd gepresenteerd. Met de motie wilden wij dat ook de variant van herbouw van de Jan Janssen sporthal op de huidige locatie opnieuw zou worden bekeken. Deze variant is nu uitgewerkt door het college en daarover zijn wij heel tevreden. Herbouw op de huidige locatie blijkt voor de meeste fracties de beste optie.’

VVD

Alleen de VVD gaf aan vóór de bouw van de sporthal op de plek van de brandweerkazerne te zijn. Wel spraken bij de oordeelsvorming vorige week, de meeste fracties hun zorg uit over de parkeer- en verkeersdrukte en de verkeersafwikkeling in dit gebied en andere delen van Nootdorp. Ondanks dat fiets- en voetgangers prioriteit zullen krijgen in het gebied, wordt het met de komst van de circa 110 woningen, het integraal kindcentrum De Regenboog en een sporthal een uitdaging om in parkeerbehoefte te voorzien en veilige verkeersroutes te realiseren. In de gebiedsvisie die op basis van deze uitgangspunten wordt opgesteld, zal hieraan nog aandacht worden besteed.

Vaart maken

‘Het is goed dat er nu vaart wordt gemaakt, omdat basisschool De Regenboog en de sporthal echt aan vervanging toe zijn en de woningnood in onze gemeente hoog is, met name onder senioren en onder starters op de woningmarkt’, aldus Janneke Verwijmeren.

De gebiedsvisie Hart van Nootdorp wordt eind dit jaar aan de raad voorgelegd. De komende maanden zal voor IKC De Regenboog en de sporthal het programma van eisen worden opgesteld.