Jaarstukken 2018 gemeente goedgekeurd

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een positieve jaarrekening. Niet elke gemeente kan dat zeggen. In feite is dat een compliment naar alle mensen in het stadhuis die op de centen letten. Er is 3,7 miljoen euro overgebleven. Dit is niet structureel. Het meeste geld is overgebleven uit het grondbedrijf.
Tegenvallers bij jeugdzorg en sociaal domein
Tegenvallers zijn er zowel op het gebied van jeugdzorg als het sociaal domein. Bijna 1 miljoen euro tekort. Het is opgevangen vanuit de reserves van de gemeente, hierdoor ontstonden geen grote tekorten. Er is minder geld van het rijk gekomen. Als het rijk geen geld heeft gaan we de trap af. (Trap op, trap af) Heeft het rijk wel geld, dan is er meer te verdelen en profiteren gemeenten hiervan mee. Hierdoor en door schommelingen in de kosten kan de begroting elk jaar anders zijn
Zijn we een gezonde gemeente?
Wethouder Peter hennevanger. (Portefeulle financiën) “Volmondig ja”, hij vult aan: “De algemene reserve is gegroeid door een positief resultaat. De weerstandscapaciteit van 12 miljoen is nodig om iets per jaar op te vangen. Het gaat dus goed”. “Ook de accountant heeft gekeken naar de jaarrekening en heeft de jaarrekening goed gekeurd”, aldus de wethouder
Kadernota 
Wat er in 2018 tekort gekomen is wordt nu bijgesteld in de begroting, de budgetten van 2020-2023 worden aangepast. Het rijk heeft beloofd dat de gemeentes meer geld krijgen voor de jeugdzorg. Het Rijk moet deze investeringen ook doen, gezien de huidige problematiek in de maatschappij en de verschuiving van de zorgtaken naar de gemeentes. ajaar wordt de begroting voorgelegd aan de gemeenteraad.

WMO toegankelijker 

WMO is toegankelijker voor de burger, er is door de overheid bepaald dat de burger maximaal zeventien euro vijftig kwijt mag zijn aan voorzieningen vanuit de WMO. Door dit bedrag worden de kosten van de voorzieningen niet gedekt, echter de burger weet nu wat hij / zij kwijt is per vier weken, hierdoor doen meer burgers een beroep op de WMO en dat kost meer geld.

Extra bestedingen
Er wordt gekeken of er meer geld voor citymarketing, jeugdzorg en onder ander praktijkondersteuners bij huisartsen. Aan de ene zijde wil de gemeente investering in de gemeente door actiever op te trekken met de burger (door onder andere citymarketing, evenementen etc.) en aan de andere kant is de intentie van de gemeente om burgers daar waar nodig meer te ondersteunen (jeugdzorg, praktijkondersteuners etc.)

Lucht uit de begroting
Er zat ook wat “lucht” in de begroting. Voor sommige zaken was een begroting opgenomen, welke achteraf niet is gebruikt. Onder andere hiermee zijn weer gaten in de begroting opgevuld, daar waar er tekorten waren. hierdoor was er ongeveer driehonderdduizend euro “extra”.
Vergroening
De intentie van de gemeente is om de gemeente te vergroenen. Zij hebben dan ook honderdvijftigduizend euro extra uitgetrokken voor groenvoorzieningen in de gemeente.
Lange termijn verwachting
Ook over de komende jaren is verwacht de gemeente een positieve begroting. Daar kijkt de provincie ook naar. In 2020 verwacht de wethouder een grote meevaller van 1,5 miljoen, dit komt doordat de gemeente aandelen van Eneco gaan verkopen. De wethouder heeft afgesproken met het bestuur van Eneco dat er nog een slotdividend uitgekeerd wordt in 2020, dit had de wethouder niet verwacht, maar is een mooie meevaller voor de gemeente.
Lastenverlichting
De gemeente wil onderzoeken of zij de lasten voor de inwoners kunnen verlichten. De positieve resultaten en de positieve begroting voor de komende jaren, geeft dat de gemeente met vertrouwen de toekomst tegemoet gaat en wil dat de burger hiervan mee profiteert.  Wethouder Peter Hennevanger zegt hierover: “We kunnen hierbij denken aan bijvoorbeeld de OZB-belasting om deze niet hoger dan de inflatie te verhogen of te denken valt aan het afschaffen van de hondenbelasting, maar ook preventie en handhaving, waaronder meer boa’s aannemen”. Vanaf 2023 is er ook een budget ingericht voor de Jan Jansen hal en Cultura in nootdorp (kosten honderdvijftigduizend euro) om het een boost te geven in de opstartfase voor onder andere de programmering.
Optimistisch
De wethouder is over het algemeen optimistisch hoe de gemeente alles voor elkaar heeft gekregen. “Maar we zijn er nog lang niet, er is geld beloofd voor jeugdzorg maar trap af. We hopen op nul uit te komen”.
Wethouder Peter Hennevanger