Nog geen besluit over woningbouwprogrammering

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zet in december de discussie voort over de woningbouwprogrammering voor de jaren tot 2025. Het voorstel van het college van B & W hierover is niet in stemming gebracht, omdat bij een amendement van Eerlijk Alternatief om te streven naar meer pluriformiteit in de woningbouw de stemmen staakten.

Het amendement had de intentie om bij de woningprogrammering als beslispunt toe te voegen dat niet alleen gelet moet worden op de aantallen per categorie, maar te streven naar maximale pluriformiteit. Het wijzigingsvoorstel werd gesteund door de fracties van Eerlijk Alternatief, PvdA, GroenLinks, Trots, Lokaal Liberaal en Gemeentebelangen. De stemmen staakten omdat raadslid Bartjan Kerklaan (Gemeentebelangen) niet aanwezig was.