Pijnacker 13 Maart 1931 Drie jongens van school gestuurd

VOORWAARTS  sociaal democratische dagblad uit 1931 melde

In Pijnacker mogen katholieke kinderen niet met andersdenkende voetballen.

Pijnacker is op onderwijs, een zwaar belast dorp. Er bestaan een r.k. Jongens- en een r.k. meisjesschool, streng gescheiden; drie openbare scholen, twee christelijke scholen en een chr. ger. school.

Op de r.k. scholen wordt nauwlettend het gedrag der leerlingen buiten de school nagegaan. Enig in zijn soort is het volgende voorbeeld van onverdraagzaamheid.

Enige r.k. jongens, leerlingen van de r.k. lagere school, hadden op Zondag eens gevoetbald met Jongens, leerlingen van de protestantse of openbare school. Dientengevolge werd een kind gestraft en toen de r.k. ouders deze straf onaanvaardbaar achtten, werden drie kinderen uit het gezin van de school verwijderd.  Bij onderzoek bleek ons, dat het geval zich als volgt heeft toegedragen.

Henk Rullens, het 12-jarig zoontje van een gemeentewerkman, speelde Zondag 22 Februari j.l. met een aantal katholieke en niet-katholieke vriendjes in de Emmastraat.

De jongens amuseerden zich uitstekend en dachten niet aan het geloof, niet aan slechte dingen. doch uitfluitend aan het interessante spel. Zij rekenden evenwel buiten de waard, o.a. den vader van Olsthoorn, die zich tot den heer Groenestegen, hoofd der r.k. jongensschool, wendde, met het verzoek dit samenspel der Pijnackerse jeugd te beletten!

Het hoofd der school liet des Maandagsmorgens de jongens weten, dat hij het ongewenst achtte, dat zij met die andere niet katholieke jongen? Het voetbalspel beoefenden en gaf hen schriftelijk strafwerk op. De jonge Olsthoorn ontkende, dat hij mee had gedaan en ontkwam zoo aan het strafwerk. Henk Rullens en Tetterode kregen hun strafwerk op. Toen Vrijdag’s Henk aan het school, hoofd meedeelde, dat hij het werk niet behoefde te maken, omdat zijn ouders de straf onredelijk vonden, stuurde het hoofd de jongen onmiddellijk naar huis en met hem de broertjes van 8 en 9 Jaar.

De vader ging daarop naar den heer Groenestegen, doch deze maakte er een gezags kwestie van. Berst moest Henk de 10 lessen uit de catechismus schrijven en daarna zouden de schooldeuren weer geopend worden. Het hoofd der school wenste, dat ook des Zondags de r.k. kinderen volgens zijn wens zouden spelen en aangezien vader Rullens terecht buiten de school zijn kinderen voor het schoolhoofd straffeloos acht, bleef de zaak zoals ze was en gaan ook thans de kinderen nog niet naar school.

Ruim 14 dagen zijn deze kinderen thans van onderwijs verstoken en van de zijde van het school- of kerkbestuur wordt niets gedaan, om aan dezen ongehoorde toestand een einde te maken.

Bij pastoor Bruning. Boven het schoolhoofd staat in r.k. gemeenten, het r.k. kerkbestuur. Wij meenden goed te doen, eens bij pastoor Bruning te Informeren naar de opvatting, die deze over de onderhavige kwestie had. Direct was de pastoor bereid, ons de gevraagde inlichtingen te geven. Het gebeurde was  eigenlijk de druppel die den emmer had doen overlopen.

De 12-jarige Henk Rullens blijkt zich ook aan een grote fout te hebben schuldig gemaakt, die den pastoor ook de ouders zéér ernstig aanrekent en die zelfs aanleiding geeft tot de overweging, deze mensen hun Pasen niet te laten houden. Het jongetje is zo snood, om een „neutraal” krantje rond te brengen, waarmede hij tot stijving van de gezinsinkomen een kleinigheid verdient.

De pastoor stelt zich hier niet op het wettelijke standpunt, dat arbeid van jeugdige personen beneden 14 jaar verboden is, doch zegt, dat het in strijd is met de katholieke beginselen, neutrale bladen te bezorgen.

Was het een r.k. blad, dat Henk Rullens bezorgde, dan was het feit misschien den pastoor onbekend gebleven. Wij hebben den pastoor, die een zeer vriendelijke houding aannam, op de consequentie van een dergelijk standpunt gewezen. Immers het geld, dat het jongetje ontvangt, moet vrijwel onmisbaar worden geacht in een gezin met 14 personen.

De pastoor zei, dat de omgang met de niet-katholieke kinderen slechte gevolgen kon hebben. Er was gerapporteerd dat die kinderen, vooral op zedelijk gebied nadelige invloed uitoefenden op de r.k. jeugd. Het was een moeilijke zaak, dat erkende de pastoor en hij deelde ons mede. dat bij tactisch optreden, deze zaak niet het verloop had behoeven te hebben die zij thans heeft genomen.

De mening van den Meneer Groenestegen Het hoofd van de r.k. jongensschool, de heer Groenestegen, met wie wij een onderhoud hadden over deze kwestie stelde de zaak anders, dan de ouders.

De heer Groenestegen vertelde ons, dat Henk Rullens, overigens een goed en oppassend leerling, reeds eenmaal was gestraft met het schrijven van strafregels, omdat deze jongen met andere, niet-katholieke jongens de jongens had gespeeld.

De laatste straf was het gevolg van de klachten van een drietal ouders, waaronder de heer Olsthoorn, wiens eigen Jongen nota-bene mede met niet katholieke jongens had gevoetbald, onder het motief, dat deze niet-katholieke jongens zoo ruw, onbeschoft, vloekend of op andere, nog ergerlijker wijze optraden bij dit kinder-voetbalspel!

Dat was de reden en het kon wel zijn, dat de heer Groenestegen eens had gezegd: „jelui moogt niet met protestantsche kinderen spelen”, doch de eigenlijke oorzaak was de ongegeneerde manier waarop de niet-katholieke kinderen zich hadden geuit. Dan had b.v. Henk Rullens eens gezegd, dat hij het voor geen tien straflessen zou laten, met de niet-katholieke vriendjes te spelen en toen de ouders dezen jongen hadden verboden de 10 catechismus -straflessen af te schrijven omdat hij op Zondagmiddag met andersdenkende kinderen had gespeeld, waarin deze katholieke ouders niets kwaads zien, toen was dit gedrag van de ouders den onderwijzer zeer onaangenaam geweest.

Op school, voor en na schooltijd en Zondags gevoelt de heer Groenestegen zich de opvoeder en waar blijft mijn gezag, zei hij, indien ik zwicht voor ouders, als het echtpaar Rullens. Dan krijgen alle ouders het gevoel: onderwerp je niet aan de ordemaatregelen van den heer Groenestegen en zóó zou het gezag verloren gaan”. Bij tijd en wijle past de heer Groenestegen soortgelijke maatregelen toe.

Het echtpaar Rullens? wacht vol vertrouwen het oordeel van de onderwijs-inspectie en van het r.k. schoolbestuur af en verwacht, dat de kinderen weer spoedig tot de school zullen worden toegelaten.

Dan bestaat tevens de mogelijkheid, dat katholieke ouders en kinderen zullen begrijpen dat niet-katholieke of protestantse kinderen in beschaving, fatsoen en zedelijkheid in geen enkel opzicht achterstaan bij ieder die volgens de beginselen van den heer Oltshoorn en den heer Groenestegen zijn onderwezen.

Info gevonden bij http://www.delpher.nl

Kleindochter Lia van Rullens is trots op haar democratische voorouders . Niemand heeft méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen, vrij en gelijk in rechten en plichten geboren. Ze houd haar grootouders hoog in het vaandel , je bent allemaal kind van ! Haar kleindochters zeggen nu al, samen delen samen spelen en zo hoort het !