Plangebied “De Scheg” moet voorzien in woningbehoefte

De Scheg is één van de gebieden in Pijnacker-Nootdorp die moet voorzien in een aanzienlijke woningbehoefte die er de komende jaren nog zal zijn in de regio. Het gebied zal voorzien in de
ontwikkeling van een duurzame en gevarieerde woonwijk met circa 325 woningen. In het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan is gekozen voor een globale eindbestemming in de
vorm van de bestemming ‘Woongebied’. Hierdoor blijft er tijdens de planontwikkeling flexibiliteit, zodat kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen.

Ligging gebied
Het plangebied wordt begrensd door de Randstadrail aan de westzijde en de Vlielandseweg/Nieuwkoopseweg aan de oostzijde. De noordbegrenzing wordt gevormd door de waterpartij nabij het Molenpad. De zuidzijde wordt gevormd door de woningen aan de Vlielandseweg 107 t/m 119 (oneven). De oostzijde wordt gevormd door de waterpartij net achter de Vlielandseweg.

Inspraak of overlegreactie
Het voorontwerpbestemmingsplan is de eerste stap in het bestemmingsplanproces. Gedurende een periode van zes weken kan een inspraak- of overlegreactie worden gegeven.