Rekenkamercommissie: Meer aandacht nodig voor citymarketing Pijnacker-Nootdorp

De rekenkamercommissie heeft tussen mei en december 2021 onderzoek laten doen naar het citymarketingbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het doel van het onderzoek was de effectiviteit en doeltreffendheid van dit beleid te onderzoeken.

Lange tijd geen evaluatie
Het citymarketingbeleid is in 2015 besproken en vastgesteld door de raad. Sinds die tijd is er geen evaluatie of herijking van het beleid geweest, terwijl het beleid ondanks een klein budget toch een grote impact kan hebben. Daarom is in het onderzoek van de rekenkamercommissie teruggekeken op de afgelopen jaren en zijn de bevindingen en conclusies omgezet in aanbevelingen.

Bevindingen
De doelen van citymarketing zijn de afgelopen jaren verschoven van ‘het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijven’ naar ‘het behouden van inwoners en bedrijven’. Pijnacker-Nootdorp zet citymarketing daarom vooral in om de gemeenschapszin te versterken. Daarnaast wordt ingezet op het aantrekken van bezoekers. Het budget is zeer beperkt, waardoor de middelen zuinig en specifiek worden inzet.

Belangrijkste conclusies
* Ten eerste zijn maatschappelijke doelen (wat wil de gemeente bereiken in de lokale samenleving?) onvoldoende te controleren, terwijl de gemeenteraad juist via zulke doelen betrokken kan zijn. Hierdoor is de meerwaarde van citymarketing niet helder te maken en is controle door de raad lastig.

* Ten tweede komt financiering vanuit de samenleving niet van de grond. Het college van B&W heeft de wens dat de gemeente intensief samenwerkt met partners uit de lokale samenleving, zoals ondernemers en initiatiefnemers van evenementen. Op projectbasis is deze samenwerking goed, maar structurele samenwerking en cofinanciering blijft lastig (gedeeltelijk ook als gevolg van de coronacrisis).

* Ten derde werkt citymarketing in Pijnacker-Nootdorp voornamelijk projectmatig en vraaggestuurd. De activiteiten van citymarketing sluiten aan op de vraag vanuit de gemeente. Maar de inzet is – mede door het kleine budget – vooral reactief. Ruimte om proactief diensten aan te bieden is daarmee lastig en leidt tot het (onbedoeld) onbenut laten van kansen die er wel degelijk zijn.

Aanbevelingen
Vanuit deze conclusies heeft de rekenkamercommissie aanbevelingen opgesteld. Ten eerste is het belangrijk dat de gestelde doelen zo geformuleerd zijn dat de voorgenomen maatschappelijke effecten ervan duidelijk worden en dat raad en college het bereiken van deze doelen kunnen controleren. Daarnaast is aandacht nodig voor de structurele activiteiten van citymarketing.

Goed zichtbaar
Florus van der Linden, voorzitter van de rekenkamer, is blij dat het onderzoek naar citymarketing aan de gemeenteraad is gestuurd. ‘’Ondanks het relatief kleine budget is citymarketing zeer goed zichtbaar voor de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het magazine Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp dat bij iedereen op de deurmat valt of de reclameborden langs de weg”, zegt van der Linden.

De gemeenteraad bespreekt het onderzoek met de aanbevelingen in februari.