Schriftelijke vragen Nootdorpse kermis

Het dorp was vol ophef na de aankondiging dat de Nootdorpse kermis volgend jaar een uur eerder zou aflopen. De fractie Gemeentebelangen stelt in dit kader een lijst met schriftelijke vragen aan de gemeente. Hier volgt de volledige lijst:

1. Waarom is de burgemeester voornemens de sluitingstijd van de Nootdorpse kermis te vervroegen
met een uur?
2. Hoeveel klachten van geluidsoverlast zijn er ingediend bij politie/gemeente naar aanleiding van de
kermis dit jaar?
3. Heeft de politie op dit punt een advies uitgebracht aan de burgemeester. Zo ja, kunnen wij dat
ontvangen.
4. Het dorpse karakter van onze gemeente hangt samen met de traditie zoals die van de kermis. Hoe
verhoudt dit zich met het city marketing beleid?
5. Hoe denken de toekomstige partijen die onderdeel uit gaan maken van het te vormen bestuur van
city marketing over dit voornemen?
6. Kan de burgemeester nog voor het einde van dit jaar een uitspraak doen over het voornemen dat
zij de sluitingstijd wil vervroegen?
7. Wat is de mening van de overige leden van het college op dit voornemen?