Warmteplan Tuindershof en Keijzershof

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het Warmteplan Tuindershof en Keijzershof heeft vastgesteld.
Het Warmteplan heeft een tweeledig doel. Het verplicht ontwikkelaars en (individuele) bouwers om nieuwe woningen binnen het beschreven plangebied in Tuindershof en het nieuw te ontwikkelen Park van Buijsen in Keijzershof aan te sluiten op een netwerk dat warmte levert, dan wel biedt het partijen de mogelijkheid om de woningen te verwarmen op basis van een minimaal gelijkwaardig alternatief.
Met de vaststelling van het Warmteplan blijft het mogelijk om op woning-, straat- of wijkniveau een alternatieve warmtevoorziening voor te stellen.
Bij een vergunningaanvraag zal dan de gelijkwaardigheid ten aanzien van energiezuinigheid en milieubescherming worden getoetst.
Door middel van een zogenaamde concessie wordt warmtelevering aan de woningen voor 30 jaar gegarandeerd op basis van de Warmtewet, tegen zo laag mogelijke aansluitkosten en een zo hoog mogelijk duurzaamheidsniveau.
Het energiebedrijf legt het net aan, is verantwoordelijk voor de levering van warmte aan de toekomstige bewoners en sluit daartoe met hen een contract.
Tarieven, service en beheer passen binnen kaders van de Warmtewet. Het Warmteplan Tuindershof en Keijzershof treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking en heeft een werkingsduur van 10 jaar, waarna het geactualiseerd kan worden. Het besluit ligt ter inzage in het gemeentekantoor van Pijnacker.
Daarnaast zijn de documenten digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl.