Pijnacker-Nootdorp: schuldpositie neemt in komende jaren af

De schulden van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn door de grote grondexploitaties te ver opgelopen. Al in het collegeprogramma was vastgelegd dat een strategie nodig is voor het terugbrengen van de schuldenlast. Dat gaat de komende jaren ook gebeuren, ook al lijkt de schuldpositie maar langzaam kleiner te worden. Het college van B & W wil als streefnorm voor de omvang van de schulden hanteren dat er niet méér schuld mag zijn dan de inkomsten van de gemeente in een jaar. Deze zogenaamde schuldquote wordt op dit moment bij lange na niet gehaald. In de meerjarenbegroting voor 2016-2019 wordt er rekening mee gehouden dat de schuldquote eind 2016 141% zal bedragen. Maar de schuldpositie wordt wel kleiner. Voor eind 2019 voorziet het college een schuldquote van 115%. Dat is weliswaar nog boven de streefnorm, maar toch spreekt de wethouder van Financiën in de meerjarenbegroting van een “gestage schuldquotedaling, waarmee we bij de streefnorm gaan uitkomen.”
Maar als de cijfers in de komende jaren toch tegenvallen, dan willen B & W alsnog aanvullende maatregelen nemen, schrijft wethouder Van Egmond (Financiën) in de meerjarenbegroting.