Balij geen geschikte locatie voor windturbines

Op maandag 23 november om 19:00 uur houdt de Provincie een inloopavond in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker. Gemeentebelangen en LPN zullen daar in ieder geval aanwezig zijn, net als wethouder Jaap van Staalduine. Speerpunt van de avond is het geplande windmolenproject in de Balij aan de A12. Op 20 februari 2014 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Ruimtelijke Structuurvisie 2040 uitgesproken dat de windturbines een te grote impact zullen hebben op de woon- en leefomgeving en dat er in natuur- en recreatiegebieden geen windturbines mogen worden geplaatst, dus ook niet in de Balij.
Tot verbijstering van Gemeentebelangen en LPN voert de provincie ondanks dit besluit van de gemeente toch een nader onderzoek uit naar de mogelijkheid tot realisatie van windenergie bij de Balij. De initiatiefnemer van dit project is Staatsbosbeheer, die als eigenaar van de gronden vermoedelijk subsidie ontvangt in ruil voor de locatie.

We zien dat de provincie voorbij gaat aan de wens van de gemeente. Wat wij willen is de bewoners meer betrekken bij dit proces’, aldus Ina Mantjes van Gemeentebelangen en Bianca van Petegem van LPN. Ook de VNG bepleit minder zeggenschap voor provincies bij het bepalen van locaties voor windturbines. Gemeenten horen hierover de regie te hebben op hun grondgebied!

De bijeenkomst op 23 november is bedoeld om inwoners te informeren en hun mening te laten geven over de mogelijke plaatsing van windturbines in de Balij. “Door ook op te roepen in de lokale krant en op de radio willen we bereiken dat zoveel mogelijk inwoners op de hoogte zijn van deze bijeenkomst. We moeten dit mooie stukje natuur met elkaar beschermen”, aldus Ina Mantjes.

‘Wij hopen op een grote opkomst. De inwoners kunnen ieder voor zich kijken of ze er iets mee willen, maar het is in ieder geval van belang dat de inwoners van onze gemeente weten dat het speelt en dat de raad zich heeft uitgesproken tegen de windturbines,’ aldus Bianca van Petegem.

Lees hier de Q&A’s op de site van Gemeentebelangen