Bewonersplan afval Emerald kan leiden tot zelfde verzoek in andere wijken

Als de gemeenteraad in april instemt met het bewonersplan van Emerald voor de inzameling van afval via ondergrondse containers in de wijk, dan zou dat kunnen leiden tot een vergelijkbaar verzoek van de bewoners van de wijken Tolhek, Nieuweveen en De Venen (Centrum, Oost en Crayenburg). Dat zou de gemeente dan een financiëel nadeel opleveren van € 268.000 euro. Dat blijkt uit het voorstel van B & W aan de gemeenteraad.

Ook in deze andere wijken wordt het afval nu al ingezameld via ondergrondse containers. Ook die zouden mogelijk gebruikt kunnen worden voor het gescheiden inzamelen, zoals dat nu in het bewonersplan van Emerald is opgenomen.

De eventuele meerkosten in die andere wijken in Pijnacker worden door het college van B & W niet als argument gebruikt tegen het bewonersplan van Emerald. Het college heeft dit plan na doorrekening juist omarmd en heeft het nu als voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad debatteert er in de komende weken over.

Veel draagvlak

Uit de doorrekening van het bewonersplan blijkt dat dit ongeveer 100.000 euro per jaar goedkoper is. Maar belangrijker nog is het feit dat voor het plan van de bewoners veel draagvlak is in de wijk. De kans dat er meer afval gescheiden zal worden aangeboden, wat immers de belangrijkste doelstelling is van het omgekeerd inzamelen, is daarmee ook veel groter geworden. Op dat punt moet wel veel worden gedaan aan voorlichting en aan het stimuleren van de bewoners, zo blijkt uit het plan. De ambitie is om in de eerste twee jaar van de invoering al 50% van het afval gescheiden in te zamelen. Dat moet later oplopen naar 57 procent. De bewoners die in de klankbordgroep betrokken waren bij het alternatieve plan willen daar zelf actief ideeën voor uitwerken en uitvoeren.

Volgens het oorspronkelijke voorstel voor omgekeerd inzamelen zouden alle bewoners extra minicontainers krijgen voor de gescheiden inzameling. Het restafval zou dan in de ondergrondse containers moeten. Tegen dit voorstel bestond in Emerald zeer veel weerstand. De verwachting is dan ook dat bij deze aanpak de bereidheid om het afval gescheiden aan te bieden veel lager zou zijn.