College komt belofte na: meer geld voor jeugdfonds

Er komt meer geld beschikbaar om kinderen uit gezinnen met weinig financiële armslag toch te laten sporten of muziekles te laten nemen. Zoals het college van B & W al had toegezegd op een vraag van D66 naar aanleiding over de programmabegroting voor 2017 wordt er voor dit jaar nog 8000 euro bijgestort in het jeugdsport- en cultuurfonds. De 25.000 euro die al door de gemeente beschikbaar was gesteld blijkt niet voldoende, omdat er onverwacht meer gebruik wordt gemaakt van het fonds.

Het jeugdsport- en cultuurfonds bestaat al enkele jaren, maar er werd niet zoveel gebruik van gemaakt. Afgelopen jaar werd voor slechts 85 kinderen een aanvraag gedaan voor sportactiviteiten, en slechts voor zes kinderen voor deelname aan muziekles.De onbekendheid met het fonds was daar vermoedelijk de belangrijkste oorzaak van.

Enkele maanden geleden bleek ineens dat er veel meer aanvragen kwamen voor een bijdrage uit het fonds. Toen al gaven B & W aan dat er extra geld zou komen als er echt een tekort zou ontstaan. Dat blijkt dus nu inderdaad het geval.

Structureel meer geld

Bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar is al afgesproken dat er structureel meer geld vanuit de gemeente naar het fonds zal vloeien. Bij het vaststellen van het armoedebeleid in het voorjaar worden hier concrete afspraken voor gemaakt. Ook de rijksoverheid komt met extra geld voor het in natura ondersteunen van kinderen uit arme gezinnen.

Kinderen van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in een gezin met een laag inkomen kunnen sporten of muziekles volgen met een bijdrage uit dat fonds. Voor sport kan een maximale bijdrage worden verkregen van € 225 per 12 maanden, en voor cultuur is het maximale bedrag € 450 per jaar.