Gemeente werkt aan droge voeten

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat de komende jaren samen met het Hoogheemraadschap van Delfland aan de slag met een omvangrijk waterklimaatplan. Dat is nodig omdat de veranderingen in het klimaat ook in  onze dorpen merkbaar wordt. Meer hitte, vaker extreme buien en een grotere kans op langdurige perioden van droogte zullen ook hier gevolgen hebben. Wateroverlast komt bij een stevige regenbui nu al voor, en dat zal alleen maar erger worden als er geen maatregelen worden genomen.

Pijnacker-Nootdorp en Delfland pakken het probleem breed aan, ook met innovatieve maatregelen die nog nergens anders in Nederland zijn toegepast. Zo wordt onderzoek gedaan naar het aanleggen van ondergrondse waterbuffers, die bij hevige regenval veel water kunnen opslaan. Met name in de wijken Keizershof en Klapwijk komen experimenten met deze wateropslag. Ook wil men zoveel mogelijk groene daken en waterdoorlatende verhardingen aanleggen en komen er grotere duikers en bredere watergangen. De bewoners worden gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen, zodat het water makkelijker weg kan. En ook bedrijven worden er bewust van gemaakt welke maatregelen ze zelf kunnen nemen.

De gemeente denkt in de komende jaren zo’n acht ton te investeren aan allerlei maatregelen die te maken hebben met dit waterplan. Maar er wordt ook geld bespaard, want op de meerjarenbegroting staan verschillende werkzaamheden die in het bestuursakkoord van 2012 waren opgenomen, maar die door de nieuwe aanpak geheel of deels kunnen vervallen.

Onder water

Pijnacker-Nootdorp heeft al een goed systeem van waterafvoer. Bij normale weersomstandigheden functioneert dat prima, maar bij hevige regenbuien, van meer dan 60 mm (wat betekent dat er op elke vierkante meter 60 liter water terecht komt) lopen straten onder water en staat het peil van de sloten zo hoog dat de oevers niet meer te zien zijn.

Op andere momenten is er juist sprake van verdroging. De ondergrond van grote delen van de gemeente bestaat uit veen. Bij een te lage grondwaterstand wordt dit veen afgebroken en daalt de bodem. In Klapwijk is dit bijvoorbeeld te zien: op sommige plekken is de fundering van de huizen zichtbaar geworden. De klimaatverandering zorgt ervoor dat dit proces nog versnelt, waardoor de gevolgen voor de inwoners en de bedrijven nog groter worden, schrijft het college van B & W in het Waterklimaatplan.

De gemeenteraad krijgt komende week voor het eerst uitleg over de plannen in de beeldvormende vergadering. Later zullen het plan en het uitvoeringsprogramma dat daaraan gekoppeld is door de raad moeten worden vastgesteld. De financiële gevolgen komen later dit jaar aan de orde bij de zogenaamde kadernota.