Constructief debat over ‘Hart van Nootdorp’ in gemeenteraad

In de beeldvormende raadsvergadering van donderdag 2 december werd gesproken over het vaststellen van het bestemmingsplan Hart van Nootdorp.

Het plan ‘Hart van Nootdorp’
Het bestemmingsplan ‘Hart van Nootdorp’ voorziet in de nieuwbouw van het integraal kindcentrum De Regenboog en de sloop van de Jan Janssenhal met vervangende nieuwbouw. Naast de Jan Janssenhal en het integraal kindcentrum worden ook de locaties van de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer herontwikkeld. Op de locaties rond de Koningin Julianastraat zullen 110 appartementswoningen worden gebouwd.

Verkeersbewegingen in het Hart van Nootdorp
Tijdens de vergadering werd een presentatie gegeven over de verkeersbewegingen zoals deze nu berekend zijn in het plan. In de presentatie van het plan kwam naar voren dat een tweerichtingsweg de beste oplossing is om een verkeersveilige situatie te creëren voor alle gebruikers.

Parkeergarage en parkeerplaatsen
Er komt een parkeergarage voor de bewoners. De bewoner zet de auto in de parkeergarage. De bezoekers komen op een nieuw parkeerterrein. Het kindcentrum krijgt een Kiss & Ride waarbij de kinderen kunnen worden afgezet en de stoptijd heel kort is. Er waren tijdens de vergadering wel vragen over het gedrag en de realistische uitvoering van de plannen bij een school. Harald van Zielst van TROTS: “Er komen parkeerplaatsen voor de bezoekers. Hoe wilt u voorkomen dat de ouders die de kinderen naar school brengen deze ook gaan gebruiken. De Kiss & Ride is snel vol.” In de presentatie werd benadrukt dat de plannen zoals ze nu op papier staan alleen kunnen werken als mensen hun gedrag aanpassen aan de situatie bij de school. Hierbij werd ook gesteld dat dit een probleem is dat bij iedere school speelt. Mensen moeten aangesproken worden op hun gedrag als het niet goed gaat om het te laten slagen.

Plan toetsen met de inwoners
Er werden tijdens de beeldvormende raad diverse vragen gesteld door de raadsleden. Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen wilde weten of er overleg is geweest met de huidige bewoners van zorglocatie Mercato van Ipse de Bruggen. Dit overleg bleek niet in het traject te zitten. Minderhoud vroeg zich in de vergadering af in hoeverre we dit plan eerst moeten kunnen delen en toetsen met de inwoners voordat het kan worden goedgekeurd. Wethouder Jense vind deze reactie een beetje flauw. “We hebben het over een bestemmingsplan. We doen dat samen met de inwoners. Wat dat betreft betekent dat niet dat ze niet uitgesproken zijn.” Minderhoud was het hier niet helemaal mee eens. “U weet ook, als het in het bestemmingsplan staat dan gaat het ook gebeuren.”

Plannen loskoppelen
Ben Glaser van Eerlijk Alternatief stelde in de vergadering voor om de bouw van de Jan Jansenhal los te koppelen. Zoals geschreven gaat ‘Hart van Nootdorp’ over de bouw van het IKC, de nieuwe woningen en de Jan Jansenhal. Eerlijk Alternatief wil de bouw van de Jan Jansenhal graag loskoppelen van de plannen die nu moeten worden vastgesteld. Volgens verantwoordelijk wethouder Jensen is dit niet mogelijk. De ruimte is er niet en het zou tot een puzzel leiden waar we niet uit gaan komen. Er werd ook nog geopperd om van 110 woningen terug te gaan naar het originele plan van 85 woningen om de parkeerbewegingen te reduceren. Wethouder Jense gaf aan dat dit minimale invloed zou hebben en dat het daarom niet nodig is. “Of er nu ouderen of mensen in hun eentje gaan wonen maakt niet uit.”

Bouwhoogte aanpassen
Er was ook wat onduidelijkheid over de bouwhoogte van de woningen. Janneke Verwijmeren van het CDA stelde hier vragen over. “Als we het over drie bouwlagen hebben, hoe kan dan 12 meter gehanteerd worden? Moeten we de bouwhoogte aanpassen? Wethouder Jense was in haar beantwoording duidelijk: “We hebben afgesproken dat we drie woonlagen gaan doen en daarna vier lagen.”

Multifunctionele ruimte
Een aantal partijen waaronder Eerlijk Alternatief en het CDA vroeg naar de inzet van een multifunctionele ruimte in het wooncomplex, bijvoorbeeld voor de bridgevereniging. Wethouder Jense gaf hierover aan dat dit een invulling is en dat hierover in de vergadering geen uitspraak gedaan hoeft te worden.

Vervolg in oordeelvormende raad
Op 16 december wordt dit plan besproken in de oordeelsvormende raadsvergadering.