Politiek blikt terug en kijkt naar de kadernota

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces, werd door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp de kadernota behandeld. Deze nota geeft het financieel perspectief aan voor het komend begrotingsjaar en de jaren daarna, hetgeen wordt uitgewerkt in de (meerjaren)programmabegroting. Ook werd er tijdens de avond teruggeblikt op het voorgaande jaar.  Een lange vergadering met veel gesproken woord. Wij proberen hem in dit artikel kort samen te vatten.

D66 Pijnacker-Nootdorp
D66 is blij met de aandacht voor inwoners die het niet breed hebben en hoopt dat dit een permanente steun zal worden. Ook zijn ze trots op het werk dat verzet is om de opvang van Oekraïense vluchtelingen mogelijk te maken. ‘Prettig en veilig wonen’ heeft D66 als eerste speerpunt in haar verkiezingsprogramma staan. ‘Veiligheid’ is daarin een element dat op allerlei verschillende manieren wordt uitgelegd, en in Pijnacker-Nootdorp komen veel van die vormen van veiligheid aan bod dit jaar. “Op onderwijsgebied zitten we ook niet stil. Financieel gezien weten we onze boontjes wel te doppen, maar makkelijk wordt het ons niet gemaakt”, aldus de partij. Verder vindt D66 dat gemeenten maar verantwoordelijkheden toegeschoven blijven krijgen, zonder daar alle benodigde structurele middelen voor te ontvangen.

ChristenUnie-SGP
ChristenUnie-SGP heeft op dit laatste punt deze zelfde gedachte. Zij zoomen ook in de op krapte op de arbeidsmarkt. “Wij kunnen met preventie, gezond leven, streven naar bestaanszekerheid en door iedereen mee te laten doen zeker het nodige bereiken. Maar om echt het verschil te maken, zullen er vanuit de landelijke overheid structurele oplossingen geboden moeten worden. Niet alles kan op het bordje van de gemeenten worden geschoven.”

CDA Pijnacker-Nootdorp
CDA Pijnacker-Nootdorp proeft uit de kadernota van 2023 alsof er ruimte is voor meer ambitie. Daarom wil het CDA een poging doen om de ambities wat op te vijzelen. Een hospice in Pijnacker, een ontmoetingsruimte in Nootdorp, de algehele staat van het beheer van wegen, het groen en speeltuinen, de ondersteuning van ons lokale verenigingsleven en het inlopen van het woningtekort voor senioren en starters. En we willen meer inzicht over de lokale en landelijke regels over het organiseren van evenementen. Het creëert gezonde inwoners en meer verbondenheid. Verder zien ze graag dat het college meer doet om sporten in de openbare ruimte nadrukkelijker te stimuleren.

Eerlijk Alternatief
Eerlijk Alternatief vindt dat we op de toekomst voorbereid moeten zijn, maar dat we ons er ook niet door moeten laten verlammen. “Wat nu mogelijk is, laten we dat dan nu vooral gaan doen, regeren is vooruitzien. Maar met nu al investeren, kunnen zeker ook de toekomst positief beïnvloeden.”

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren noemt de kadernota een helder geschreven document met veel mooie ambities en plannen voor 2024 erin. “We kijken uit naar het nieuwe visiedocument voor het sociaal domein waarin dit thema, zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord, uitgewerkt zal worden. Ook kijken we uit naar de initiatieven op gebied van natuur inclusiviteit en de verbreding naar een natuurinclusieve samenleving. Hoe mooi zou het zijn als we met elk nieuwbouw en renovatieproject in deze gemeente de biodiversiteit zien meestijgen met het aantal woningen.”

Fractie Graafland
Fractie Graafland wil niet achteruit kijken, maar juist vooruit. “We staan er als gemeente financieel goed voor, maar dat betekent niet dat we geld over de balk hoeven te smijten. We moeten verantwoord omgaan met de middelen die we hebben. Nita Graafland sprak de raad en het college toe door zich te richten op de kansen die we als gemeente hebben binnen het sociaal domein.

VVD Pijnacker-Nootdorp
De VVD haalde ook de gezonde financiële situatie in onze gemeente aan. Ze vinden dat de beschikbare weerstandscapaciteit en het beschikbaar eigen vermogen saldi zijn waarvan veel andere gemeenten alleen maar kunnen dromen. Zij willen graag meer nadruk op de investeringen op het gebied van kwaliteit van wegen in het buitengebied. “Pijnacker-Nootdorp is een groene gemeente met een dorpskarakter. Investeer in het op peil houden van het afvalverwerking. Investeer verder in de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.” De VVD stelt verder, net als het CDA, voor om bewegen in de buitenruimte makkelijker te maken door daarvoor meer buitensporttoestellen neer te zetten. “Als gemeente hebben we het Gezond en Actief Leven Akkoord onderschreven, dat nadrukkelijk inzet op meer bewegen om mensen langer gezond en vitaal te houden en zorgkosten te drukken. Laten we daarin de volgende stap zetten.” Ook wil de VVD investeren in de inwoners van de toekomst: de jeugd. “Specifiek voor jongeren tussen de 12 en begin 20 is er duidelijk behoefte aan ontmoetingsplekken waar ze kunnen sporten en bewegen.”

Progressief Pijnacker-Nootdorp
De partij haalt de inflatie met duurder geworden boodschappen, brandstof en grondstoffen aan, maar ook de oorlog in Oekraïne en de steeds maar groter wordende ongelijkheid tussen rijk en arm aan. “Wij worden hier als sociaaldemocraten en groenen soms moedeloos en verdrietig van. Maar wij zijn optimistisch van aard en daarom willen we vanavond zeker ook stilstaan bij de dingen die goed gaan.” Progressief vindt dat het woningbouwprogramma in onze gemeente aansluit op de wens van meer sociale huurwoningen en appartementen die aansluiten bij de vraag naar woonruimte. “En we zijn heel blij dat de Startnotitie asielopvang vorige week is aangenomen, waardoor wij als rijke gemeente ook ons steentje zullen bijdragen aan de opvangen van vluchtelingen in ons land.”

Trots
Trots is trots op de groei van het aantal Boa’s. “Het is mooi om te ervaren dat ze hun taak met veel enthousiasme oppakken. Onze gemeente staat er verder goed voor. Ook daar mogen we trots op zijn, ondanks de verschillende financiële stormen. Stijgende bouwkosten aan de Jan Janssenhal en Sociaal Cultureel Centrum zijn een zorg, maar ze zijn zo belangrijk dat het soms best een beetje meer kosten.” Trots benadrukt ook dat de raad als lerende organisatie mag worden gezien. Vergaderingen duren vaak te lang. Trots vroeg extra aandacht op dit punt.