Omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit besproken in raadsvergadering

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op donderdag 21 maart is onder andere de Kaderstellende Notitie Omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit besproken uit de portefeuille van wethouder Bart van Straten. Het Omgevingsprogramma ruimtelijke kwaliteit is een nieuw beleidskader waarin de kaders voor ruimtelijke initiatieven worden beschreven en geeft input voor het omgevingsplan.

Verschillende programma’s
Het omgevingsprogramma is één van de kerninstrumenten in de Omgevingswet. Hierin kunnen overheden beleid en maatregelen opstellen om de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken. Het omgevingsprogramma werkt de Omgevingsvisie uit in tactisch en uitvoerend beleid en maatregelen. Parallel aan het opstellen van het Omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit wordt ook gewerkt aan andere programma’s. In deze programma’s gaat het over bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, biodiversiteit, gezondheid en veiligheid. Keuzes over deze onderwerpen worden in de daarvoor benoemde Omgeving Programma’s gemaakt, waarbij ervoor wordt gezorgd dat keuzes in de verschillende programma’s met elkaar samenhangen.

Blik Partij voor de Dieren
Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren vindt dat de natuur integraal moet worden opgenomen in de ruimtelijke plannen. De partij zal hiervoor een amendement indienen. Ook mist de partij stilte als kader in het gebiedsprofiel natuurlandschap. Hier wordt ook een amendement voor ingediend.

D66 op één lijn
Daniel de Wolf van D66 zegt dat de partij zeer tevreden is over de inhoud van de notitie. Blij met vrijwillige toezegging dat de raad in stap twee kan meedenken met inwoners en andere participanten. De partij wil wel meedenken over de inhoud van het stuk en kan zich goed vinden in het participatieproces en over de kaders waar het proces over gaat en waar niet over. Wat hem betreft zijn de amendementen niet aan de orde.

Meer kijk vanuit klimaatbestendigheid
Saskia Kleewein van Progressief Pijnacker Nootdorp, vindt dat er nog kaders bij kunnen komen, bijvoorbeeld klimaatbestendigheid. Ze benoemt daarbij drie punten: Bij de moderne bedrijvenparken zijn geen specifieke kaders met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit meegegeven. Waarom worden hierbij niet dezelfde kaders als bij de parkachtige werklocaties? Dat zorgt voor een aantrekkelijke klimaatbestendige inrichting van de ruimte en daar knappen bedrijven van op.

Gelijke diversiteit
Ook is er verschil in de diverse soorten woonwijken, bij levendige ontmoetingscentra is een groene en klimaatbestendige inrichting. Waarom wordt dit ook niet gedaan bij de dorpse gemengde woonwijken en rustige woonwijken? Daarnaast is er verschil tussen recreatie landschap en natuurlandschap. Of daar kaders als het ecosysteem verbeteren en de biodiversiteit verbeteren aan worden toegevoegd. Waarschijnlijk gaat de partij hier één of meerdere amendementen voor indienen.

Visie CDA
Kees van den Berg van CDA ziet onder andere graag dat de woonvisie en woonzorgvisie als kaders worden meegenomen. Ook wil hij dat er niet alleen wordt meegedacht maar ook meebeslist door de raad.

Verduidelijking
Omdat er bij meerdere partijen toch nog wat verwarring is, gaat wethouder Bart van Straten een informatieavond organiseren over de omgevingsvisie, het programma, het plan en de stappen die daarin nog worden gezet. Ondanks de verschillende amendementen die zullen worden ingediend gaat het onderwerp door als hamerstuk naar de besluitvorming.