Raad Pijnacker-Nootdorp akkoord met begroting

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is dinsdagavond akkoord gegaan met de begroting voor 2017 en latere jaren, zoals die was voorgesteld door het college van B & W. Helemaal unaniem ging dat niet: de fractie van Trots stemde tegen de begroting. De fractie van de Partij van de Dieren stemde wel voor, maar met de aantekening dat ze geen nieuw asfalt in de gemeente willen.

De behandeling van de begroting verliep dit jaar voor het eerst op een nieuwe manier. Anders dan andere jaren waren er geen algemene beschouwingen door de fractievoorzitters, maar werd de begroting behandeld in vier blokken waarin met elkaar samenhangende onderwerpen bij elkaar waren gevoegd. Dat leverde een wat meer inhoudelijk debat op.

De gemeenteraad bracht wel enkele wijzigingen aan in de begroting. Zo werd unaniem besloten dat de eigen bijdrage die inwoners moeten betalen voor de zogenaamde WMO-voorzieningen (zoals hulpmiddelen voor gehandicapten thuis, of het persoonsgebonden budget) in het komend jaar wordt gehalveerd. De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is hierbij wel uitgezonderd.  Ook nam de raad unaniem een voorstel aan om de zogenaamde precariobelasting in drie jaar af te bouwen. Voor k0mend jaar is hiervoor een eenmalig bedrag van 100.000 euro vrijgemaakt uit het saldo op de begroting. Of dat ook in 2018 en 2019 lukt wordt volgend jaar bekeken bij de zogenaamde Kadernota.

Tenslotte trok de raad voor komend jaar 100.000 euro extra uit voor de SWOP. Op deze welzijnsorganisatie is in de afgelopen jaren flink bezuinigd, en daardoor teert de SWOP al enkele jaren in op zijn reserve. Dat heeft gevolgen voor de beschikbaarheid, de openingstijden en de activiteiten vanuit de dienstencentra. Met dat extra geld heeft de SWOP voor komend jaar weer wat meer lucht. Voor latere jaren wordt in 2017 een nader besluit genomen, in samenhang met het budget voor de bibliotheek en het jeugd- en jongerenwerk.