Raadsvergadering subsidie CulturA & Zo, culturele behoeften inwoners Pijnacker-Nootdorp van belang

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van donderdag 11 april werd de Cultuurnota Verbonden door Cultuur besproken. De portefeuillehouders zijn wethouders Marieke van Bijnen en Hanneke van de Gevel. In deze nota is opgenomen dat voor het cultuurhuis Cultura & Zo de doelstellingen van programmering en exploitatie aansluiten bij de wensen en behoeften van onze inwoners. Om dit te bereiken ontvangt Stichting CulturA & Zo subsidie van de gemeente.

Aanvullende subsidie
In december 2022 werd besloten om een subsidie van €177.132 toe te kennen op basis van het beschikbare budget, terwijl de aanvullende aanvraag van €138.208 aanvankelijk werd afgewezen. Na gesprekken met de stichting werd in maart 2023 besloten om voor twee jaar een aanvullende subsidie toe te kennen en verder onderzoek te doen naar de structurele subsidie.

Onderzoek cultuurbijdrage
In september 2023 informeerde de raad over het plan van aanpak voor het onderzoek naar de (structurele) subsidie aan Stichting CulturA & Zo. Het onderzoek, in samenwerking met de stichting uitgevoerd, richtte zich op verschillende onderwerpen zoals de waarde van cultuur in de gemeente. Zo werd de bijdrage van de culturele sector aan maatschappelijke opgaven achterhaald, de maatschappelijke waarde van CulturA & Zo en de cultuuruitgaven in de regio. Ook werd gekeken naar de vernieuwde businesscase van de stichting, de contra-expertise met betrekking tot het businessplan en de ervaringen van theaters in de regio.

Toekomstige doelen
Het voorstel is om de aanvullende subsidie voor Stichting CulturA & Zo voort te zetten voor 2025, met verdere overwegingen voor de jaren daarna. Deze subsidie is van belang om de lopende activiteiten voort te zetten en bij te dragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur en het sociaal domein. Het doel is om de toekomstbestendigheid van het beheer en de exploitatie van Cultura & Zo te waarborgen, met als uiteindelijk streven een stabiele en duurzame bijdrage aan het culturele en sociale landschap van de gemeente te leveren. Het voorstel zal worden meegenomen in de Kadernota 2024, met verdere overwegingen voor de Begroting 2025 en daarna.

Verschillende visies
Voor Damien van Herk van Eerlijk Alternatief staat vast dat de subsidie verstrekt moet worden maar de vraag is, wordt dit structureel of incidenteel? Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen vindt dat cultuur niet meer weg te denken is in de gemeente en heeft er alle vertrouwen in dat de subsidie goed terechtkomt. Janno Meijer van het CDA begrijpt dat aanvullende subsidie ook in de toekomst noodzakelijk zal zijn voor de voortzetting van CulturA & Zo. De ambitie van Cultura & Zo is hoor, het is een uniek concept. Hij vindt het dan ook vreemd dat het college eerst akkoord gaat met structurele subsidie en er nu ineens gekozen wordt voor incidenteel. Wel is het belangrijk om afspraken vast te stellen voor de subsidieaanvraag en daar is Bernard Minderhoud het ook mee eens.

Redelijke overeenstemming
Karin Zwart van de VVD is overtuigd van de goede dingen die gebeuren bij CulturA & Zo. Maar als deze subsidie structureel wordt, zijn er dan niet meer culturele partijen die een subsidie willen? Het onderwerp wordt zeker nog binnen de VVD fractie besproken. Wethouder Marieke van Bijnen is blij met de brede steun voor Cultura&Zo en dat iedereen ervan overtuigd is van het belang van de subsidie. Wel is het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden met betrekking tot de subsidie. Uiteindelijk is het is aan de raad om te beslissen ten koste van wat de subsidie wordt gebruikt. Ondanks dat er één amendement wordt ingediend door Gemeentebelangen, is het onderwerp voldoende besproken en kan het door als hamerstuk naar de besluitvorming.