Verdeelde meningen over besluit aanleg Metropolitane fietsroute tussen Delft en Rotterdam

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op donderdag 29 februari is besloten dat de Metropolitane fietsroute, die voor een groot deel door de gemeente loopt, zal worden aangelegd. Hier is echter niet iedereen het mee eens. De fractie van Gemeentebelangen in de Raad van Pijnacker-Nootdorp heeft zijn kritiek uitgesproken over zowel de bekostiging als de totstandkoming van het idee. Toch staat het grootste deel van de fracties wel achter het besluit.

Wijzigingsvoorstellen
Het plan werd ingediend door het College, maar een aantal partijen moesten nog overtuigd worden. Toen de PvdD met twee wijzigingsvoorstellen kwam, werden die mede door D66, VVD, Progressief PN, FG en CU/SGP ingediend. Hiermee is uiteindelijk een meerderheid gecreëerd. Voor de Partij voor de Dieren waren twee belangrijke randvoorwaarden voor de aanleg dat de biodiversiteit wordt versterkt en er diervriendelijke verlichting wordt toegepast. De voorstellen zijn hier dan ook op gebaseerd.

Verbetering flora en fauna
Onderdeel van de Metropolitane Fietsroute (MFR) is een fietsecoduct over de A13, dat zodanig wordt ingericht dat het dieren toelaat veilig de weg over te steken. Het ecoduct vormt zo een cruciale schakel in het verbinden van natuurgebieden die doorsneden worden door snelwegen. Daarnaast biedt het fietsecoduct en het fietspad goede mogelijkheden voor fiets woon-werkverkeer en meer ruimte voor fietsrecreatie. Dat ontlast de autowegen en is bovendien gezonder omdat mensen meer bewegen.

Tegenargumenten Gemeentebelangen
Gemeentebelangen is van mening dat de huidige fietspaden die daar nu lopen voldoende zijn en ziet het nut en de noodzaak van de geplande fietspaden niet in. De fractie vraagt zich tevens het nut af van het geplande ecoduct, iets waar het college nogal waarde aan hecht. Daarnaast vindt Gemeentebelangen dat de kosten die zijn gemoeid voor de aanleg van het fietspad te hoog zijn, en dat dat geld beter besteed kan worden aan andere zaken. In 2011 zou het gaan om ongeveer 1,2 miljoen, in 2024 spreekt men al van ongeveer 2,5 miljoen euro. Behalve de fractie van Gemeentebelangen stemden de fracties van het CDA , Eerlijk Alternatief en Trots eveneens tegen de voorstellen.

Boze bewoners
Naast dat het een duur plan is zijn ook een hoop omwonenden tegen de Metropolitane Fietsroute. Dit komt doordat zij vrijwel geen inspraak gehad hebben op de invoering van dit idee. Bernard Minderhoud: ”Er zijn veel klachten binnengekomen van omwonenden die ook het nut en de noodzaak van de nieuwe fietspaden niet inzien. Er is voor hen ook geen inspraakprocedure geweest en geen participatie. Men werd door de plannen min of meer overvallen. Ook vele insprekers in de raad hebben hier hun bezwaren tegen geuit. Gemeentebelangen vindt het altijd van groot belang om te luisteren naar de inwoners en hun bezwaren en dat is hier niet gebeurd.”

Versterking natuurgebied
De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er geen nadelige ecologische gevolgen zijn door de aanleg van het fietspad. Het gaat slecht met de biodiversiteit en de insectenstand. De Ackerdijkse Plassen is een belangrijk en waardevol natuurgebied in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is van groot belang dat de biodiversiteit in dit belangrijke natuurgebied wordt versterkt door de aanleg van de Metropolitane Fietsroute.

Samen sterker
Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-NootdorpCarla van Viegen zegt: ‘Ik ben erg blij met de brede steun van PPN, D66, Fractie Graafland, CU/SGP en de VVD. Zij zien bij de aanleg van fietsinfrastructuur ook het belang van versterking van de natuur in een verstedelijkt gebied.’